Warunki najmu

Poniższe ustalenia i warunki obowiązują z chwilą zawarcia umowy, której przedmiotem  jest  najem Samochodu Kempingowego określonego w umowie lub rezerwacji pomiędzy klientem zwanym dalej Najemcą a Handel Transport Piotr Zyzak, ul. Stolarska 7, 34-300 Żywiec  zwanym dalej Wynajmującym. Niniejsze warunki są integralną częścią umowy. 

1. Ogólne zasady/warunki, przedmiot najmu
1.1 Przedmiotem umowy jest wynajem samochodu kempingowego, wyłącznie w celach rekreacji wraz z wyposażeniem dodatkowym określonym w protokole wydania/zwrotu o którym mowa w punkcie 1.4 stanowiący załącznik nr 2 do Umowy Najmu Samochodu Kempingowego 

1.2 Umowa ta ustala prawa i obowiązki obu stron tj. Najemcy i Wynajmującego, a kwestie nierozstrzygnięte w umowie regulują niniejsze warunki i polski Kodeks Cywilny 

1.3 Każdy z Najemców odpowiada niezależnie. W przypadku najmu tego samego pojazdu przez kilka osób ich odpowiedzialność jest solidarna 

1.4 Protokół wydania/zwrotu pojazdu musi być wypełniony w całości i podpisany przez Najemcę i Wynajmującego- stanowi ponadto integralny element umowy najmu (załącznik nr 2). 

1.5 Wynajem rozpoczyna się z chwilą przekazania samochodu kempingowego Najemcy i podpisania protokołu wydania lub w dacie wskazanej w umowie. 

1.6 Za pisemną zgodą Wynajmującego Najemca może scedować uzgodnione warunki najmu na inny podmiot. Podmiot ten związany jest wówczas wszystkimi uzgodnionymi z dotychczasowym Najemcą Warunkami Najmu. 

2. Wymagania wobec Najemcy i kierowcy 
2.1 Kierowcą samochodu kempingowego może być Najemca lub osoba przez niego wskazana, wpisana do Umowy Najmu jako drugi kierowca. Kierujący samochodem kempingowym musi mieć ukończone 28 lat oraz posiadać prawo jazdy kategorii B minimum 3 lata, natomiast kierowcy z prawem jazdy kategorii C lub wyższej muszą być w posiadaniu tego dokumentu minimum 1 rok 

2.2 Najemca zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy, okazać Wynajmującemu dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w punkcie 2.1. niniejszego dokumentu 

2.3 Najemca, jest osobą odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań stawianych przed kierowcą. 

2.4 W dniu podpisania umowy Najemca przedkłada do wglądu oraz załącza ksero dwóch aktualnych dokumentów tożsamości ze zdjęciem (w tym jednym z nich musi być prawo jazdy), które są niezbędne do podpisania Umowy Najmu lub w przypadku firm odpis z KRS (wypis z ewidencji działalności gospodarczej) oraz dwa dokumenty tożsamości osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu gospodarczego. 

2.5 Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody w trakcie wynajmu oraz postępowanie niezgodne z Warunkami Najmu przez wszystkich uczestników podróży w tym także kierowcy. 

2.6 Każdy z Najemców odpowiada niezależnie. W przypadku najmu tego samego pojazdu przez kilka osób ich odpowiedzialność jest solidarna 

2.7 Najemca zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń Wynajmującego dot. użytkowania oraz instrukcji obsługi samochodu (maksymalna prędkość pojazdu to 110 km/h, minimalna wysokość przeszkody pod którymi pojazd może bezpiecznie przejechać to 3,3 metra, maksymalny dzienny limit kilometrów do 500 km). W przypadku przekroczenia dziennego limitu kilometrów będzie naliczana opłaty w kwocie 0,80 PLN netto za każdy przekroczony km + Vat. 

2.8 Najemca zobowiązuje się do pokrywania we własnym zakresie kosztów eksploatacji samochodu, tj. kosztów paliwa, oleju, płynów 

3. Odpowiedzialność, zasady odszkodowań 
3.1 Samochód posiada ubezpieczenie OC, AC oraz NW. Najemca otrzyma kopie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, szczegółowo określające procedury postępowania oraz wymagania w stosunku do Najemcy lub kierowcy w sytuacji powstania szkody 

3.2 Z wyjątkiem szkód objętych ubezpieczeniem, Najemca odpowiada za szkody w pojeździe i jego wyposażeniu na podstawie protokołu wydania/zwrotu 

3.3 Niezależnie od postanowień zawartych w punktach 3.2-3.8, Najemca jest zobowiązany do pokrycia strat Wynajmującemu do następujących wysokości: 
a) kwotę 1000 PLN netto w przypadku spowodowania przez kierującego wynajmowanym pojazdem szkody, w wyniku której zostanie wypłacone odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu wynajmowanego. 
b) kwotę 4000 PLN netto, w przypadku szkody w wynajmowanym pojeździe zawinionej przez kierującego, w wyniku której Wynajmującemu przysługiwałoby odszkodowanie z ubezpieczenia Autocasco 

3.4 Dla ustalenia wysokości szkody objętej ubezpieczeniem Autocasco, na życzenie Najemcy i na jego koszt zostanie powołany niezależny, uprawniony rzeczoznawca 

3.5 Żadne ograniczenia w odpowiedzialności Najemcy nie obowiązują w przypadku szkód przekraczających wysokość otrzymanego od Zakładu Ubezpieczeń odszkodowania. Najemca w takim przypadku zobowiązany jest do zapłaty kwoty równej różnicy netto między wartością szkody, a wysokością otrzymanego odszkodowania w ciągu 7 dni od daty zajęcia ostatecznego stanowiska przez Zakład Ubezpieczeń. 

3.6 Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, za które zgodnie z normami zawartymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Zakład Ubezpieczeń odmówi wypłaty odszkodowania. W szczególności (jak również w innych niż niżej wymienionych przypadkach) Najemca jest zobowiązany do pełnego wyrównania wysokości szkody w przypadkach, gdy Najemca lub też kierujący pojazdem : 
a) spowodował szkodę umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa, na przykład zgubienie kluczyków lub pilota do alarmów, zgubienie dokumentów samochodu, uszkodzenia wnętrza samochodu(np. uszkodzona tapicerka) 
b) szkoda powstała podczas kierowania pojazdem przez Najemcę lub uprawnionego kierowcę w stanie nietrzeźwości, lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, lub nie posiadającego uprawnień do kierowania ubezpieczonym pojazdem, wymagalnych prawem kraju zajścia wypadku ubezpieczeniowego, lub gdy Najemca(kierujący pojazdem) zbiegł z miejsca wypadku drogowego, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała, lub poniosła śmierć, powstałe w następstwie użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, a także zaistniałe w skutek niewłaściwego załadowania 
c) szkody powstałej w skutek kradzieży pojazdu w przypadku gdy; kierujący wysiadł z pojazdu, pozostawiając wewnątrz kluczyk lub sterownik służący do otwarcia lub uruchomienia pojazdu, po oddaleniu się od pojazdu i pozostawienia go bez bezpośredniego nadzoru kierującego lub pasażerów, pozostawiono w pojeździe lub nie dokonano zabezpieczenia z należytą starannością poza pojazdem dokumentów pojazdu lub kluczyka lub sterownika, służących do otwarcia lub uruchomienia pojazdu, po opuszczeniu pojazdu, tj. oddaleniu się od pojazdu i pozostawieniu go bez bezpośredniego nadzoru kierującego lub pasażerów, nie dokonano zabezpieczeniu pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji i nie uruchomiono wszystkich urządzeń zabezpieczających pojazd przed kradzieżą 
d) wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim podczas użytkowania najmowanego pojazdu, nie pokryte odszkodowaniem. 

3.7 Obowiązek pełnego zwrotu wysokości poniesionej szkody ciąży na Najemcy w przypadku, gdy powstanie szkoda w wyniku nieprzestrzegania obowiązujących znaków drogowych dotyczących dopuszczalnej wysokości pojazdu przejeżdżającego pod wiaduktami drogowymi, nieprawidłowego ładowania lub rozładowywania i niestosowania instrukcji użytkowania pojazdu, itp. 

3.8 Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu Wynajmującemu pełnej wysokości wypłaconego przez Zakład Ubezpieczeń odszkodowania (świadczenia), jeżeli zgodnie z art. 43 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. nr. 124 poz. 1152) zastosuje wobec Wynajmującego prawo dochodzenia zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania w przypadkach określonych w ust. 1,2,3 i 4 przywołanego artykułu. 

3.9 Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty, płatności, mandaty, kary które powstały w związku z użytkowaniem i wynajęciem pojazdu, a którymi zostanie obciążony Wynajmujący.  Dotyczy to również kosztów które nie zostały ujawnione do dnia zwrócenia pojazdu 

4. Postępowanie w przypadku wypadku/szkód/awarii 
4.1 Najemca musi natychmiast poinformować Policję o wypadku, pożarze, kradzieży lub o innych uszkodzeniach i uzyskać od Policji pisemny protokół ze zdarzenia. Zgłoszenia innych osób nie będą respektowane. 

4.2 Najemca musi natychmiast poinformować Ubezpieczyciela pojazdu o istotnym zdarzeniu wg. pisemnych wymogów Ubezpieczyciela. 

4.3 Najemca musi poinformować natychmiast telefonicznie Wynajmującego w przypadku wszystkich zniszczeń i przedstawiać szczegółowy raport do czasu zwrotu pojazdu. Najemca musi ustalić winnego i podać jego dane Wynajmującemu. 

4.4 Protokół powypadkowy musi zawierać nazwiska i adresy osób biorących udział w zdarzeniu oraz świadków i numery rejestracyjne pojazdów i numery polis ubezpieczeniowych (wraz z nazwami firm ubezpieczeniowych, które wystawiły te Polisy) biorących udział w zdarzeniu oraz musi być podpisany przez dwie strony. 

4.5 Najemca musi natychmiast poinformować Wynajmującego, jeśli pojazd nie jest zdolny do kontynuowania podróży 

4.6 Jeśli szkoda lub awaria nie ma wpływu na bezpieczeństwo jazdy ani na pogorszenie stanu technicznego pojazdu, Najemca może kontynuować jazdę. W przeciwnym razie uszkodzenie powinno zostać usunięte w sposób gwarantujący bezpieczne podróżowanie i odpowiedni stan techniczny pojazdu 

4.7 W sytuacji gdy awaria nie powstała z winy Najemcy, Wynajmujący zobowiązuje się do zwrotu poniesionych kosztów na usunięcie awarii pod warunkiem dostarczenia pełnej dokumentacji usunięcia awarii oraz wymienionych części. Gdy zajdzie konieczność dokonania naprawy, która nie powstała z winy Najemcy i równocześnie uniemożliwiła użytkowanie samochodu, Wynajmujący zobowiązuje się do obniżenia opłaty wynajmu za dni wyłączone z możliwości użytkowania pojazdu 

4.8 W przypadku, gdy awaria powstała z winy Najemcy ponosi on pełną odpowiedzialność za ten fakt, a Wynajmujący ma prawo dochodzić wszelkich odszkodowań za poniesione straty 

4.9 W sytuacji, gdy w wyniku awarii, wypadku lub kradzieży kontynuowanie podróży nie jest możliwe Wynajmujący nie jest zobowiązany do zorganizowania zakwaterowania ani pokrycia kosztów na czas naprawy i / lub powrotu do miejsca zamieszkania 

5. Rezerwacja, zawarcie umowy, warunki płatności 
5.1 Rezerwacji samochodu kempingowego można dokonać drogą elektroniczną (e-mail), otrzymując również drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia rezerwacji samochodu kempingowego 

5.2 Koszty wynajmu/opłata za wynajem samochodu kempingowego ustalana jest na podstawie aktualnego cennika(załącznik nr 3) znajdującego się na stronie internetowej Wynajmującego i jest określona w Umowie Najmu 

5.3 Aby dokonać rezerwacji samochodu kempingowego należy wnieść opłatę rezerwacyjną w wysokości 30% całkowitej opłaty za wynajem jednak nie mniej niż 1000 PLN. Opłatę rezerwacyjną należy wnieść w terminie 3 dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia rezerwacji na konto Wynajmującego. Na 30 dni przed planowanym okresem wynajmu opłatę rezerwacyjną należy powiększyć dokonując wpłaty uzupełniającej do 50% ogólnej wartości opłat za wynajem. Nr konta na które należy dokonać wpłat:  14 8137 0009 0019 2574 3000 0010 z dopiskiem: Opłata rezerwacyjna na wynajem kampera ………... od dnia ……… do dnia………. 

5.4 W przeciągu tygodnia od dnia dokonania rezerwacji Najemca powinien się stawić w siedzibie Wynajmującego w celu podpisania Umowy Najmu z potwierdzeniem uiszczenia opłaty o której mowa w punkcie 5.3 

5.5 W przypadku nie podpisania umowy Najmu w terminie określonym w punkcie 5.4 poczytuje się, iż Najemca zrezygnował z wynajmu samochodu kempingowego. W stosunku do już wpłaconej kaucji stosuje się odpowiednio punkt 5.7 

5.6 Pozostała część opłaty musi zostać wpłacona na konto Wynajmującego na 3 dni przed rozpoczęciem okresu wynajmu. Datą dokonania płatności jest data wpływu środków na konto Wynajmującego 

5.7 Jeśli całkowita oplata nie zostanie wniesiona w ustalonym terminie, będzie to równoznaczne z rezygnacją z wynajmu samochodu kempingowego i wówczas opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi 

5.8 Po podpisaniu umowy Najmu zmiana terminu wynajmu jest możliwa tylko i wyłącznie za zgodą Wynajmującego.  Jeżeli taka zmiana ma być dokonana w terminie krótszym niż 30 dni od ustalonej daty rozpoczęcia okresu wynajmu, może zostać dokonana tylko na zasadzie odstąpienia od umowy 

5.9 W przypadku rozwiązania umowy na zasadzie punktu 5.8 postanowienia punktu 5.7 stosuje się odpowiednio 

6. Kaucja na pokrywanie szkód 
6.1 Wpłata kaucji w wysokości uzgodnionej w trakcie przyjmowania rezerwacji i nie mniejszej niż 4000PLN jest warunkiem Najmu samochodu kempingowego. Kaucja jest przeznaczona na pokrycie kosztów napraw i ubytków w wyposażeniu samochodu kempingowego nie objętych ubezpieczeniem 

6.2 Najemca zobowiązuje się do wpłacenia kaucji na konto Wynajmującego najpóźniej w dniu odbioru samochodu. Dokumentem potwierdzającym przekazanie kaucji jest pokwitowanie 

6.3 Zwrot kaucji następuje w terminie 7 dni od dnia zwrotu samochodu kempingowego, jednakże nie wcześniej niż po uregulowaniu przez Najemcę wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy Najmu. Wynajmujący może wstrzymać wypłatę kaucji do czasu wyceny roszczeń w stosunku do najemcy, gdy wartość naprawy uszkodzeń nie jest znana w chwili zdania pojazdu. Gdy koszt ewentualnych napraw szkód powstałych z winy najemcy przewyższy wartość kaucji lub ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania, gdyż szkoda powstała w wyniku lekkomyślności najemcy, niedbalstwa, złamania warunków umowy OC, AC; wypłata kaucji również zostanie wstrzymana, a jej wartość zaliczona będzie na częściowe pokrycie kosztów napraw szkód wyrządzonych przez najemcę. 

6.4 Najemca upoważnia Wynajmującego do potrącenia z kaucji zobowiązań Najemcy powstałych w wykonywaniu niniejszej umowy, w tym w szczególności zobowiązań powstałych w wyniku niewłaściwego wykonywania obowiązków nałożonych na Najemcę Umową Najmu, a niezapłaconych przez Najemcę najpóźniej w dniu zwrotu samochodu kempingowego 

6.5  Utrata kaucji lub jej części wynika z nieprzestrzegania przez Najemcę Ogólnych Warunków Najmu Samochodu Kempingowego, a w szczególności w przypadku: 
a)     kradzieży lub szkody całkowitej POJAZDU – całkowita utrata kaucji, 
b)     złamanie zakazu palenia w POJEŹDZIE - całkowita utrata kaucji, 
c)     zgubienie kluczyków lub pilota autoalarmu. - 1500 zł 
d)     zgubienie dowodu rejestracyjnego lub polisy ubezpieczeniowej.- 1500 zł. 
e)     niewyczyszczenie toalety chemicznej – 500 zł. 
f)      nieposprzątanie lub nienależyte posprzątanie POJAZDU po okresie najmu. - 150 zł 
g)     usługa tankowania paliwa w przypadku zwrócenia pojazdu z niepełnym zbiornikiem  - 50 zł plus koszt paliwa. 

6.6  Utrata kaucji lub jej części następuje również, jeżeli NAJEMCA spowodował szkody w POJEŹDZIE nie objęte cennikiem, których nie obejmuje ubezpieczenie AC jak np. 
a)     uszkodzenia wnętrza POJAZDU, 
b)     uszkodzenie lub zniszczenie elementów wyposażenia dodatkowego POJAZDU np.: 
-  uszkodzenie odbiornika lub pilota TV- sat, 
- zniszczenie lub uszkodzenie umeblowania lub tapicerki. 

6.7 Jeżeli wysokość zobowiązań wynikających z niniejszej umowy przewyższać będzie wysokość wpłaconej kaucji, Najemca zobowiązuje się do zapłaty pozostałej kwoty zobowiązania w terminie 14 dni od daty powstania zobowiązania. 

7. Odstąpienie od umowy 
7.1 Niniejszym postanawia się, iż nie istnieje możliwość odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania albo wypowiedzenia, z zastrzeżeniem punktu 7.2 

7.2 W przypadku odstąpienia przez klienta od umowy przed odbiorem samochodu kempingowego, co pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnej, Wynajmujący obciąży Najemcę zryczałtowanymi kosztami administracyjnymi i stratami tj.: 

a) do 90 dni przed odbiorem samochodu: 20% wpłaconej zaliczki 
b) mniej niż 60 dni przed odbiorem samochodu: 100% wpłaconej zaliczki 

7.3 Za odstąpienie od umowy przez Najemcę uważane będzie też nie odebranie samochodu w umówionym terminie lub nie podpisanie uzgodnionych dokumentów umowy 

7.4 W przypadku odstąpienia od Umowy Najmu przez Wynajmującego zobowiązuje się on do bezzwłocznego zwrotu wszystkich pobranych opłat 

8. Przekazanie i zwrot pojazdu 
8.1 Najemca jest zobowiązany do odbycia szczegółowego instruktażu związanego z użytkowaniem samochodu kempingowego, które odbywa się w punkcie odbioru pojazdu, przed jego wydaniem. Wynajmujący może odmówić wydania samochodu, jeśli instruktaż się nie odbył. W przypadku, gdy instruktaż się nie odbył z winy Najemcy, koszty związane z opóźnieniem w wydaniu samochodu oraz czas zwłoki ponosi Najemca 

8.2 W przypadku opóźnienia w wydaniu samochodu z winy Wynajmującego, zobowiązuję się on do natychmiastowego zwrotu różnicy kosztów wynikających z ilości dni opóźnienia w przekazaniu samochodu 

8.3 W przypadku zdania samochodu po upływie terminu o którym mowa w Umowie Najmu, Najemca zobowiązuję się do zapłaty kary umownej w wysokości 100PLN za każdą rozpoczętą godzinę po upływie terminu 

8.4 Jeżeli Najemca zwróci samochód w terminie wcześniejszym niż wskazany w umowie, Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu opłaty z tego tytułu 

8.5 Najemca otrzymuję samochód kempingowy z napełnionym zbiornikiem paliwa i w takim stanie go zwraca. Konieczność uzupełnienia paliwa w zwracanym pojeździe obciąża Najemcę kosztami paliwa oraz usługi 

8.6 Przed zwrotem samochodu kempingowego należy wyczyścić auto wewnątrz i na zewnątrz. Jeśli ten warunek nie jest dopełniony Najemca jest obciążony kosztami sprzątania wewnątrz -  min 150PLN oraz mycia pojazdu – 100 PLN. W przypadku konieczności częściowej lub całkowitej potrzeby czyszczenia toalety, Najemca zostanie obciążony kosztami do równowartości 500PLN. 

8.7 Zwrot samochodu jest potwierdzany podpisem Wynajmującego. Brak podpisu Wynajmującego powoduje, iż to Najemca jest obciążany kosztami ewentualnych zniszczeń samochodu kempingowego, szczególnie jeśli został zaparkowany on poza miejscem wyznaczonym przez Wynajmującego. Fakt tego podpisu nie zwalnia jednak Najemcy z odpowiedzialności, jeśli szkoda została zauważona później, a nie można było jej wykryć przy przeglądzie podczas zwrotu. 

8.8 Jeżeli Najemca nie zwróci samochodu kempingowego do 6 godzin po terminie wskazanym w Umowie Najmu i nie skontaktuje się z Wynajmującym, Wynajmujący poinformuje organa ścigania o kradzieży i spowoduje to całkowitą utratę kaucji 

9. Ograniczenia w zakresie użytkowania 
9.1 Najemca nie może użytkować samochodu kempingowego w następujących celach: 

a) udział w imprezach samochodowych i testach samochodów 
b) transportu ładunków łatwopalnych, trujących, niebezpiecznych oraz brudzących lub innych mogących powodować zniszczenie lub uszkodzenie jakichkolwiek elementów wyposażenia pojazdu 
c) pomoc w popełnieniu działań sprzecznych z prawem, nawet jeśli nie podlegają one karze pozbawienia wolności 
d) do dalszego najmu bez pisemnej zgody Wynajmującego 
e) do przewożenia pojazdem przez granicę któregokolwiek kraju dóbr, środków zabronionych obowiązującymi przepisami 
f) do innych celów które wykraczają poza postanowienia umowy, a w szczególności do celów nie związanych z podróżowaniem 

9.2 W samochodzie kempingowym obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wykonania wszelkich koniecznych prac związanych z usunięciem zniszczeń powstałych w wyniku palenia tytoniu w samochodzie na koszt Najemcy 

9.3 Przewożenie zwierząt w wynajmowanym samochodzie wymaga pisemnej zgody Wynajmującego 

9.4 Pojazd należy odpowiednio traktować i właściwie zamykać. Należy obserwować wszelkie nieprawidłowości związane z technicznym działaniem samochodu. Najemca jest zobowiązany do regularnej kontroli samochodu i upewniania się iż spełnia on wszelkie warunki konieczne do bezpiecznej jazdy i użytkowania 

9.5 Bezwzględnie zabronione jest prowadzenie samochodu kempingowego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających 

9.6 Dozwolone jest jedynie poruszanie się samochodem kempingowym po terenie państw wspólnoty europejskiej i państw stowarzyszonych, a wszelkie wyjazdy do państw Europy Wschodniej (np. Rosja, Litwa, Ukraina, Białoruś, Mołdowa), wymagają pisemnej zgody Wynajmującego. Zabronione jest podróżowanie po terenach objętych działaniami wojennymi, rozruchami i zamieszkami 

10. Pojazd zastępczy 
10.1
Przy braku możliwości dostarczenia samochodu zarezerwowanego, Wynajmujący ma prawo dostarczenia innego samochodu kempingowego, bez dodatkowych obciążeń Najemcy przez Wynajmującego a ewentualne koszty eksploatacyjne większego samochodu ponosi Najemca, natomiast akceptując mniejszy samochód Najemca otrzymuje zwrot kwoty wynikającej z różnicy cen najmu jeśli taka występuję.

11. Prawodawstwo i miejsce jurysdykcji
 
11.1 Do postanowień uregulowanych niniejszą umową oraz określających relacje między stronami stosuje się wyłącznie przepisy prawa polskiego.

11.2 W przypadku wszczęcia postępowania sądowego na tle roszczeń wynikłych z tej umowy przez Najemcę przeciw Wynajmującemu sądem właściwym jest sąd polski. Najemca może podjąć czynności prawne tylko w uprawnionych placówkach i sądach właściwych dla siedziby Wynajmującego 

11.3 Miejsce zameldowania (siedziba) Najemcy lub Wynajmującego są miejscem gdzie Wynajmujący może według swego wyboru podjąć czynności prawne przeciw Najemcy 

12. Zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych 
12.1 Najemca wyraża niniejszym zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przechowywanych w bazach Wynajmującego i zawartych w jakichkolwiek dokumentach składanych przez Najemcę Wynajmującemu oraz tworzonych przez Wynajmującego na postawie niniejszej Umowy Najmu oraz w związku z jej przedmiotem(„Dane Osobowe”) dla celów zarządzania i kierowania przedsiębiorstwem Wynajmującego 

12.2 Najemca wyraża zgodę na ujawnienie Danych Osobowych upoważnionym pracownikom i doradcą Wynajmującego, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 

Zapoznałem/-am się z treścią i otrzymałem/-am Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego, do treści nie wnoszę zastrzeżeń. Warunki najmu samochodu kempingowego akceptuję.